ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

ข้อมูลกิจกรรม                        โรงเรียนสมุทรปราการ 
               กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
                ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560