ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

เลือกกิจกรรม


ภาคเรียนที่ 1/2560 ลงทะเบียนรอบที่ 1. 12-18 พ.ค. 2560

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม เปิดรับเฉพาะ อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ สถานะ จำนวนลงทะเบียน เปิดรับ
1. 60101 ภาพสวยด้วยมือถือ ม.1, ม.2, ม.3 นายธานี คล่องแคล่ว 623 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
2. 60102 สนุกกับมือถือ ม.1, ม.2, ม.3 นายสมภพ อินทรชิต 625 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
3. 60103 เกษตรเพื่อการดำรงชีวิต ม.1, ม.2, ม.3 น.ส.มุกอันดา ต้นบุญ 424 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
4. 60104 ลดใช้ ลดขยะ ลดโลกร้อน ม.1, ม.2, ม.3 นายธีระศักดิ์ แสงจันทร์ บริเวณใต้อาคาร 4 หรือห้อง 421 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
5. 60105 เย็บปักถักร้อย ม.1, ม.2, ม.3 นางสุภาพร ช่างสุวรรณ 525 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
6. 60106 อาหาร DIY ม.1, ม.2, ม.3 นางอำไพวรรณ ธนสถิตตระกูล โรงอาหาร เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
7. 60107 พื้นฐานบัญชี ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสมพร คงทรัพย์ 523 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
8. 60108 เส้นทางเศรษฐี ม.1, ม.2, ม.3 นางวัชรี รัตนเหม 524 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
9. 60109 E-Book 3D ม.1, ม.2, ม.3 นายอภิมุข อินทร์แพรง 122 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
10. 60110 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวหนึ่งฤทัย ชิณวงษ์ 125 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
11. 601112 งานสื่อสร้างสรรค์เพื่ออาชีพ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวอำภาพร มยุระสุวรรณ 126 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
12. 60113 สร้างภาพแอนิเมชั่น ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวจุลรักษ์ จุลกะ 121 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
13. 60114 อาชีพฟรุ้งฟริ้ง ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสุมาลี เพ็ชรวารีวิทย์ ใต้อาคาร 2 เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
14. 60115 โอริกามิ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวภัทรานิษฐ์ ปาประโคน 255 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
15. 60116 บอร์ดสวยงาม ม.1, ม.2, ม.3 นางประคอง ม่วงศรี 253 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
16. 60117 คนอวดดวง ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวบุปผา แสงเนตร 252 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
17. 60118 เส้นสายลายมือ ม.1, ม.2, ม.3 ครูประพันธ์ รุ่งแสงนพรัตน์ 234 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
18. 60119 จินตนาการสร้างสรรค์เรื่อง ม.1, ม.2, ม.3 1. คุณครูกรรณิกา แสงฉาย 2. คุณครูเสมอแข นะเรนสด 231 และ 232 เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
19. 60120 Crossword ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวนิยม ภาเรือง 732 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
20. 60121 English Quiz ม.1, ม.2, ม.3 ครูสิริพร ทองพูล 733 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
21. 60122 Storytelling ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวฉัตรวิไล ปานพุ่ม 731 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
22. 60123 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวอชิรญา กฤษณะรังสรรค์ นายธนวัฒน์ ภักดี 722 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
23. 60124 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.1, ม.2, ม.3 1. ครูศศินภา ศรีณรงค์ 2. ครูอาสาสมัครชาวจีน 721 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
24. 60128 โขน ม.1, ม.2, ม.3 นายนฤเบศ ดวงดูสัน 548 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
25. 60129 ละครสั้นหรรษา 1 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสุระพิณ บุญญฤทธิ์ 533 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
26. 60130 ละครสั้นหรรษา 2 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาววัชรี โชคปีติกุล 536 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
27. 60131 ครบเครื่องเรื่องทรงผม ม.1, ม.2, ม.3 นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม 545 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
28. 60132 ดอกไม้จากธนบัตร ม.1, ม.2, ม.3 นายณัฐพงษ์ บ่อสะอาด 534 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
29. 60133 ความงามในศาสตร์ศิลป์ ม.1, ม.2, ม.3 นายฉัตรชัย พวงศรี 544 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
30. 60134 วิถีนางรำ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวอโนชา เที่ยงพิมล 535 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
31. 60135 ดนตรีไทย ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวธัชมัย ภัทรมานิต 546 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
32. 60136 Music ม.1, ม.2, ม.3 นายธนวุฒิ สุวรรณ 543 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
33. 60137 เทเบิลเทนนิส ม.1, ม.2, ม.3 ครูธีรพงศ์ พิริยพันธ์ สนามเทเบิลเทนนิส หรือ ห้อง 316 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
34. 60138 ตะกร้อ ม.1, ม.2, ม.3 ครูยุทธนา พิพรพงษ์ สนามตะกร้อ หรือ ห้อง 316 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
35. 60139 บาสเกตบอล ม.1, ม.2, ม.3 ครูสุชาติ ฐิตญาณพงศ์ สนามบาสเกตบอล หรือ ห้อง 316 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
36. 60140 ฟุตซอล ม.1, ม.2, ม.3 ครูกิติพงศ์ มาศเหมาะ สนามฟุตซอล หรือ ห้อง 316 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
37. 60141 ฟุตบอล ม.1, ม.2, ม.3 ครูอภิสิทธิ์ อ้นรักษ์ สนามฟุตบอล หรือ ห้อง 316 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
38. 60142 วอลเลย์บอล ม.1, ม.2, ม.3 ครูคมกริช กระสี สนามวอลเลย์บอล หรือ ห้อง 316 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
39. 60125 ภาพยนตร์เสริมความรู้ ม.1, ม.2, ม.3 คุณครูธรรศกร ดิษฐสุวรรณ ห้องสมุด เปิดรับสมัคร Loading... 60   ดูรายละเอียด