ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

เลือกกิจกรรม


ภาคเรียนที่ 2/2560 ลงทะเบียนรอบที่ 1. 28-2 พ.ย. 2560

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม เปิดรับเฉพาะ อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ สถานะ จำนวนลงทะเบียน เปิดรับ
1. 60201 ภาพสวยด้วยมือถือ ม.1, ม.2, ม.3 นายธานี คล่องแคล่ว 623 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
2. 60202 สนุกกับมือถือ ม.1, ม.2, ม.3 นายสมภพ อินทรชิต 625 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
3. 60203 เกษตรเพื่อการดำรงชีวิต ม.1, ม.2, ม.3 นายวิทยา ผาเผา 423 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
4. 60204 ลดใช้ ลดขยะ ลดโลกร้อน ม.1, ม.2, ม.3 นายธีระศักดิ์ แสงจันทร์ บริเวณใต้อาคาร 4 หรือห้อง 421 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
5. 60205 เย็บปักถักร้อย ม.1, ม.2, ม.3 นางสุภาพร ช่างสุวรรณ 525 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
6. 60206 อาหาร DIY ม.1, ม.2, ม.3 นางอำไพวรรณ ธนสถิตตระกูล โรงอาหาร เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
7. 60207 พื้นฐานบัญชี ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสมพร คงทรัพย์ 523 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
8. 60208 เส้นทางเศรษฐี ม.1, ม.2, ม.3 นางวัชรี รัตนเหม 524 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
9. 60209 E-Book 3D ม.1, ม.2, ม.3 นายดนัย บาดตาสาว 122 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
10. 60210 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาววันเพ็ญ ศรีบูระเดช 125 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
11. 60211 งานสื่อสร้างสรรค์เพื่ออาชีพ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวอำภาพร มยุระสุวรรณ 126 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
12. 60212 สร้างภาพแอนิเมชั่น ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวจุลรักษ์ จุลกะ 321 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
13. 60213 อาชีพฟรุ้งฟริ้ง ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสุมาลี เพ็ชรวารีวิทย์ และนางสาวจินตรัตน์ เหง้าชมพู ใต้อาคาร 2 เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
14. 60214 บอร์ดสวยงาม ม.1, ม.2, ม.3 นางประคอง ม่วงศรี 253 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
15. 60215 คนอวดดวง ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวบุปผา แสงเนตร 223 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
16. 60216 เส้นสายลายมือ ม.1, ม.2, ม.3 ครูสุรัตน์ จงกลาง 234 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
17. 60217 จินตนาการสร้างสรรค์เรื่อง ม.1, ม.2, ม.3 คุณครูเสมอแข นะเรนสด และครูครูสุรัตน์ จงกลาง 231 และ 232 เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
18. 60218 Crossword ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวนิยม ภาเรือง 732 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
19. 60219 English Quiz ม.1, ม.2, ม.3 ครูสิริพร ทองพูล 733 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
20. 60220 Storytelling ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวฉัตรวิไล ปานพุ่ม 731 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
21. 60221 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสุชาดา รู้วงษ์ และครูอาสาสมัคร ชาวญี่ปุ่น 722 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
22. 60222 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.1, ม.2, ม.3 ครูรสริน ชาญอักษร และครูอาสาสมัครชาวจีน 721 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
23. 60223 โขน ม.1, ม.2, ม.3 นายนฤเบศ ดวงดูสัน 547 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
24. 60224 ละครสั้นหรรษา 1 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสุระพิณ บุญญฤทธิ์ 533 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
25. 60225 ละครสั้นหรรษา 2 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาววัชรี โชคปีติกุล 536 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
26. 60226 ครบเครื่องเรื่องทรงผม ม.1, ม.2, ม.3 นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม 545 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
27. 60227 ดอกไม้จากธนบัตร ม.1, ม.2, ม.3 นายณัฐพงษ์ บ่อสะอาด 534 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
28. 60228 ความงามในศาสตร์ศิลป์ ม.1, ม.2, ม.3 นายฉัตรชัย พวงศรี 544 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
29. 60229 วิถีนางรำ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวอโนชา เที่ยงพิมล 535 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
30. 60230 ดนตรีไทย ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวธัชมัย ภัทรมานิต 546 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
31. 60231 Music ม.1, ม.2, ม.3 นายธนวุฒิ สุวรรณ 543 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
32. 60232 เทเบิลเทนนิส ม.1, ม.2, ม.3 นายชยาภรณ์ เค้านา สนามเทเบิลเทนนิส หรือ ห้อง 316 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
33. 60233 ตะกร้อ ม.1, ม.2, ม.3 นายกิตติ นฤดีศรีอุทัย สนามตะกร้อ หรือ ห้อง 316 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
34. 60234 บาสเกตบอล ม.1, ม.2, ม.3 นายปริวรรต มโนรมชัชวาล สนามบาสเกตบอล หรือ ห้อง 316 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
35. 60235 ฟุตซอล ม.1, ม.2, ม.3 ครูกิติพงศ์ มาศเหมาะ สนามฟุตซอล หรือ ห้อง 316 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
36. 60236 ฟุตบอล ม.1, ม.2, ม.3 นายยุทธนา พิพรพงษ์ สนามฟุตบอล หรือ ห้อง 316 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
37. 60237 วอลเลย์บอล ม.1, ม.2, ม.3 นายธีรพงศ์ พิริยพันธ์ สนามวอลเลย์บอล หรือ ห้อง 316 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
38. 60238 ภาพยนตร์เสริมความรู้ ม.1, ม.2, ม.3 คุณครูธรรศกร ดิษฐสุวรรณ ห้องสมุด เปิดรับสมัคร Loading... 60   ดูรายละเอียด
39. 60239 มหัศจรรย์แห่งตัวเลข ม.1, ม.2, ม.3 นางกัญญาภัค ศรีนรา 252 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด