ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

เลือกกิจกรรม


ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงทะเบียนรอบที่ 1. 27-2 พ.ย. 2561

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม เปิดรับเฉพาะ อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ สถานะ จำนวนลงทะเบียน เปิดรับ
1. 61201 ภาพสวยด้วยมือถือ ม.1, ม.2, ม.3 นายธานี คล่องแคล่ว 621 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
2. 61202 สนุกกับมือถือ ม.1, ม.2, ม.3 นายสมภพ อินทรชิต 624 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
3. 61203 เกษตรเพื่อการดำรงชีวิต ม.1, ม.2, ม.3 นายวิทยา ผาเผา 423 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
4. 61204 ลดใช้ ลดขยะ ลดโลกร้อน ม.1, ม.2, ม.3 นายธีระศักดิ์ แสงจันทร์ ใต้อาคาร 4 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
5. 61205 เย็บปักถักร้อย ม.1, ม.2, ม.3 นางสุภาพร ช่างสุวรรณ 525 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
6. 61206 อาหาร DIY ม.1, ม.2, ม.3 นางอารี วิสูตรโสภณา 521 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
7. 61207 พื้นฐานบัญชี ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสมพร คงทรัพย์ 526 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
8. 61208 เส้นทางเศรษฐี ม.1, ม.2, ม.3 นางวัชรี รัตนเหม 524 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
9. 61209 คอมพิวเตอร์ 1 ม.1, ม.2, ม.3 นายดนัย บาดตาสาว 321 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
10. 61210 คอมพิวเตอร์ 2 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวกนกวรรณ ศรีโนรส 126 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
11. 61211 คอมพิวเตอร์ 3 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวอำภาพร เพ็ชรเย็น 122 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
12. 61212 คอมพิวเตอร์ 4 ม.1, ม.2, ม.3 นายวรุตม์ นันทวิจิตร 125 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
13. 61213 อาชีพฟรุ้งฟริ้ง ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสุมาลี เพ็ชรวารีวิทย์,นางสาวจินตรัตน์ เหง้าชมพู ห้องแนะแนว เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
14. 61214 บอร์ดสวยงาม ม.1, ม.2, ม.3 นางประคอง ม่วงศรี 253 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
15. 61215 คนอวดดวง ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวบุปผา แสงเนตร 234 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
16. 61216 จินตนาการสร้างสรรค์เรื่อง ม.1, ม.2, ม.3 ครูฐานันดร จูทิม 231 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
17. 61217 สารจากภาษาไทย ม.1, ม.2, ม.3 ครูสถาพร เหมหงษ์,ครูบวรผ่องโสภาคย์ มาตยาคุณ 232 เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
18. 61218 Crossword ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวพิชญาภัค ส้มสาย 732 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
19. 61219 English Quiz ม.1, ม.2, ม.3 ครูแสงระวี กระฐินเทศ 733 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
20. 61220 Storytelling ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวอมรรัตน์ มนัสถาวร 731 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
21. 61221 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสุชาดา รู้วงษ์ 722 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
22. 61222 Young Guide ม.1, ม.2, ม.3 ครูพีรญา แคนติ 721 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
23. 61223 โขน ม.1, ม.2, ม.3 นายนฤเบศ ดวงดูสัน 547 เปิดรับสมัคร Loading... 36   ดูรายละเอียด
24. 61224 Art for life 2 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสุระพิณ บุญญฤทธิ์ 531 เปิดรับสมัคร Loading... 36   ดูรายละเอียด
25. 61225 Art for life 3 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาววัชรี โชคปีติกุล 531 เปิดรับสมัคร Loading... 36   ดูรายละเอียด
26. 61226 ครบเครื่องเรื่องทรงผม ม.1, ม.2, ม.3 นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม 545 เปิดรับสมัคร Loading... 36   ดูรายละเอียด
27. 61227 ดอกไม้จากธนบัตร ม.1, ม.2, ม.3 นายณัฐพงษ์ บ่อสะอาด 534 เปิดรับสมัคร Loading... 36   ดูรายละเอียด
28. 61228 ฝึกการแต่งหน้า ม.1, ม.2, ม.3 นายฉัตรชัย พวงศรี 542 เปิดรับสมัคร Loading... 36   ดูรายละเอียด
29. 61229 วิถีนางรำ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวอโนชา เที่ยงพิมล 535 เปิดรับสมัคร Loading... 36   ดูรายละเอียด
30. 61230 ดนตรีไทย ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวธัชมัย ภัทรมานิต 549 เปิดรับสมัคร Loading... 36   ดูรายละเอียด
31. 61231 Music ม.1, ม.2, ม.3 นายธนวุฒิ สุวรรณ 222 เปิดรับสมัคร Loading... 36   ดูรายละเอียด
32. 61232 ฟุตซอล ม.1, ม.2, ม.3 ครูกิติพงศ์ มาศเหมาะ,นางสาวนิรากุล ศรีบุญเรือง สนามเอนกประสงค์ เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
33. 61233 ฟุตบอล ม.1, ม.2, ม.3 ครูกิติ นรดีศรีอุทัย สนามเอนกประสงค์ เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
34. 61234 วอลเลย์บอล ม.1, ม.2, ม.3 ครูยุทธนา พิพรพงษ์,นายธีรพงศ์ พิรินพันธ์,นายเกียงศักดิ์ ทองหงษ์ สนามเอนกประสงค์ เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
35. 61235 สื่อการอ่านแสนสวย ม.1, ม.2, ม.3 ครูศรัญญา ห้องสมุด เปิดรับสมัคร Loading... 60   ดูรายละเอียด
36. 61236 มหัศจรรย์แห่งตัวเลข ม.1, ม.2, ม.3 นางกัญญาภัค ศรีนรา 223 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
37. 61237 Art for life 1 ม.1, ม.2, ม.3 นางลลิลรัตน์ สืบกระพัน 533 เปิดรับสมัคร Loading... 36   ดูรายละเอียด