ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

เลือกกิจกรรม


ภาคเรียนที่ 1/2560 ลงทะเบียนรอบที่ 1. 17-21 ต.ค. 2559

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม เปิดรับเฉพาะ อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ สถานะ จำนวนลงทะเบียน เปิดรับ
1. 60101 ภาพสวยด้วยมือถือ ม.1, ม.2, ม.3 นายธานี คล่องแคล่ว ห้องสื่ออุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
2. 60102 สนุกกับมือถือ ม.1, ม.2, ม.3 นายสมภพ อินทรชิต 623 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
3. 60103 เกษตรเพื่อการดำรงชีวิต ม.1, ม.2, ม.3 น.ส.มุกอันดา ต้นบุญ 424 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
4. 60104 ลดใช้ ลดขยะ ลดโลกร้อน ม.1, ม.2, ม.3 นายธีระศักดิ์ แสงจันทร์ บริเวณใต้อาคาร 4 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
5. 60105 เย็บปักถักร้อย ม.1, ม.2, ม.3 นางสุภาพร ช่างสุวรรณ 525 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
6. 60106 อาหาร DIY ม.1, ม.2, ม.3 นางอำไพวรรณ ธนสถิตตระกูล โรงอาหาร เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
7. 60107 พื้นฐานบัญชี ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสมพร คงทรัพย์ 526 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
8. 60108 เส้นทางเศรษฐี ม.1, ม.2, ม.3 นางวัชรี รัตนเหม 524 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
9. 60109 E-Book 3D ม.1, ม.2, ม.3 นายอภิมุข อินทร์แพรง 122 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
10. 60110 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวหนึ่งฤทัย ชิณวงษ์ 121 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
11. 601112 งานสื่อสร้างสรรค์เพื่ออาชีพ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวอำภาพร มยุระสุวรรณ 126 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
12. 60113 สร้างภาพแอนิเมชั่น ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวจุลรักษ์ จุลกะ 125 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
13. 60114 อาชีพฟรุ้งฟริ้ง ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสุมาลี เพ็ชรวารีวิทย์ ใต้อาคาร 2 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
14. 60115 โอริกามิ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวภัทรานิษฐ์ ปาประโคน 223 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
15. 60116 บอร์ดสวยงาม ม.1, ม.2, ม.3 นางประคอง ม่วงศรี 231 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
16. 60117 คนอวดดวง ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวบุปผา แสงเนตร 234 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
17. 60118 เส้นสายลายมือ ม.1, ม.2, ม.3 อาจารย์กลุ่มสาระฯภาษาไทย อาคาร 6 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
18. 60119 จินตนาการสร้างสรรค์เรื่อง ม.1, ม.2, ม.3 1. คุณครูกรรณิกา แสงฉาย 2. คุณครูเสมอแข นะเรนสด 3. คุณครูไทย ข. อาคาร 6 เปิดรับสมัคร Loading... 105   ดูรายละเอียด
19. 60120 Crossword ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวนิยม ภาเรือง อาคาร 7 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
20. 60121 English Quiz ม.1, ม.2, ม.3 ครูสิริพร ทองพูล อาคาร 7 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
21. 60122 Storytelling ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวฉัตรวิไล ปานพุ่ม อาคาร 7 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
22. 60123 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวอชิรญา กฤษณะรังสรรค์ นายธนวัฒน์ ภักดี อาคาร 7 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
23. 60124 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.1, ม.2, ม.3 1. ครูศศินภา ศรีณรงค์ 2. ครูอาสาสมัครชาวจีน 723 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
24. 60125 เครื่องบินพลังยาง ม.1, ม.2, ม.3 คุณครูพิชญาภัค แสงแก้ว อาคาร 6 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
25. 60126 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ม.1, ม.2, ม.3 คุณครูชานนท์ เสนาะพิณ อาคาร 6 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
26. 60127 วิทยาศาสตร์พาสนุก ม.1, ม.2, ม.3 นายณัฐพงษ์ จุ้ยนิ่ม อาคาร 6 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
27. 60128 โขน ม.1, ม.2, ม.3 นายนฤเบศ ดวงดูสัน อาคาร 5 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
28. 60129 ละครสั้นหรรษา 1 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสุระพิณ บุญญฤทธิ์ อาคาร 5 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
29. 60130 ละครสั้นหรรษา 2 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาววัชรี โชคปีติกุล อาคาร 5 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
30. 60131 ครบเครื่องเรื่องทรงผม ม.1, ม.2, ม.3 นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม อาคาร 5 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
31. 60132 ดอกไม้จากธนบัตร ม.1, ม.2, ม.3 นายณัฐพงษ์ บ่อสะอาด อาคาร 5 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
32. 60133 ความงามในศาสตร์ศิลป์ ม.1, ม.2, ม.3 นายฉัตรชัย พวงศรี อาคาร 5 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
33. 60134 วิถีนางรำ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวอโนชา เที่ยงพิมล อาคาร 5 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
34. 60135 ดนตรีไทย ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวธัชมัย ภัทรมานิต อาคาร 5 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
35. 60136 Music ม.1, ม.2, ม.3 นายธนวุฒิ สุวรรณ อาคาร 5 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
36. 60137 เทเบิลเทนนิส ม.1, ม.2, ม.3 ครูธีรพงศ์ พิริยพันธ์ สนามเทเบิลเทนนิส เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
37. 60138 ตะกร้อ ม.1, ม.2, ม.3 ครูยุทธนา...พิพรพงษ์ สนามตะกร้อ เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
38. 60139 บาสเกตบอล ม.1, ม.2, ม.3 ครูสุชาติ ฐิตญาณพงศ์ สนามบาสเกตบอล เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
39. 60140 ฟุตซอล ม.1, ม.2, ม.3 ครูกิติพงศ์...มาศเหมาะ สนามฟุตซอล เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
40. 60141 ฟุตบอล ม.1, ม.2, ม.3 ครูอภิสิทธิ์ อ้นรักษ์ สนามฟุตบอล เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
41. 60142 วอลเลย์บอล ม.1, ม.2, ม.3 ครูคมกริช กระสี สนามวอลเลย์บอล เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด