ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

เลือกกิจกรรม


ภาคเรียนที่ 1/2561 ลงทะเบียนรอบที่ 1. 28-2 พ.ย. 2560

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม เปิดรับเฉพาะ อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ สถานะ จำนวนลงทะเบียน เปิดรับ
1. 61101 ภาพสวยด้วยมือถือ ม.1, ม.2, ม.3 นายธานี คล่องแคล่ว 624 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
2. 61102 สนุกกับมือถือ ม.1, ม.2, ม.3 นายสมภพ อินทรชิต 612 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
3. 61103 เกษตรเพื่อการดำรงชีวิต ม.1, ม.2, ม.3 นายวิทยา ผาเผา 423 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
4. 61104 ลดใช้ ลดขยะ ลดโลกร้อน ม.1, ม.2, ม.3 นายธีระศักดิ์ แสงจันทร์ 614 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
5. 61105 เย็บปักถักร้อย ม.1, ม.2, ม.3 นางสุภาพร ช่างสุวรรณ 525 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
6. 61106 อาหาร DIY ม.1, ม.2, ม.3 นางอำไพวรรณ ธนสถิตตระกูล 521 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
7. 61107 พื้นฐานบัญชี ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสมพร คงทรัพย์ 526 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
8. 61108 เส้นทางเศรษฐี ม.1, ม.2, ม.3 นางวัชรี รัตนเหม 524 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
9. 61109 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ม.1, ม.2, ม.3 นายดนัย บาดตาสาว 321 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
10. 61110 Presentation ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวกนกวรรณ ศรีโนรส 126 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
11. 61111 การนำเสนองานขั้นเทพจากโปรแกรม PowerPoint ม.1, ม.2, ม.3 นายอภิมุข อินทร์แพรง 122 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
12. 61112 สร้างภาพแอนิเมชั่น ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวจุลรักษ์ จุลกะ 121 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
13. 61113 อาชีพฟรุ้งฟริ้ง ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสุมาลี เพ็ชรวารีวิทย์ และนางสาวจินตรัตน์ เหง้าชมพู ใต้อาคาร 2 เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
14. 61115 บอร์ดสวยงาม ม.1, ม.2, ม.3 นางประคอง ม่วงศรี 253 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
15. 61114 คนอวดดวง ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวบุปผา แสงเนตร 234 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
16. 61118 เส้นสายลายมือ ม.1, ม.2, ม.3 ครูเมธาววี ช่วยสุรินทร์ 234 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
17. 61119 จินตนาการสร้างสรรค์เรื่อง ม.1, ม.2, ม.3 ครูสรวชญ สมวัฒนา และ ครู ก 231 และ 232 เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
18. 61122 Crossword ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวเกศสีนีย์ ศรีสายพงษ์ 732 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
19. 61121 English Quiz ม.1, ม.2, ม.3 ครูแสงระวี กระฐินเทศ 733 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
20. 611120 Storytelling ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวฉัตรวิไล ปานพุ่ม 731 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
21. 61123 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสุชาดา รู้วงษ์ 722 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
22. 61124 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.1, ม.2, ม.3 ครูพีรญา แคนติ 721 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
23. 61125 โขน ม.1, ม.2, ม.3 นายนฤเบศ ดวงดูสัน 547 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
24. 61126 ละครสั้นหรรษา 1 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสุระพิณ บุญญฤทธิ์ 533 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
25. 61127 ละครสั้นหรรษา 2 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาววัชรี โชคปีติกุล 536 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
26. 61128 ครบเครื่องเรื่องทรงผม ม.1, ม.2, ม.3 นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม 545 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
27. 61129 ดอกไม้จากธนบัตร ม.1, ม.2, ม.3 นายณัฐพงษ์ บ่อสะอาด 534 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
28. 61130 ความงามในศาสตร์ศิลป์ ม.1, ม.2, ม.3 นายฉัตรชัย พวงศรี 544 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
29. 61131 วิถีนางรำ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวอโนชา เที่ยงพิมล 535 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
30. 61132 ดนตรีไทย ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวธัชมัย ภัทรมานิต 546 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
31. 61133 Music ม.1, ม.2, ม.3 นายธนวุฒิ สุวรรณ 543 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
32. 61134 ฟุตซอล ม.1, ม.2, ม.3 ครูกิติพงศ์ มาศเหมาะ สนาม 7 เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
33. 61136 ฟุตบอล ม.1, ม.2, ม.3 ครูกิติ นรดีศรีอุทัย สนาม 6 เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
34. 61135 วอลเลย์บอล ม.1, ม.2, ม.3 ครูยุทธนา พิพรพงษ์ สนาม 4 เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
35. 61117 สื่อการอ่านแสนสวย ม.1, ม.2, ม.3 ครูสถาพร เหมหงษ์ ห้องสมุด เปิดรับสมัคร Loading... 60   ดูรายละเอียด
36. 61116 มหัศจรรย์แห่งตัวเลข ม.1, ม.2, ม.3 นางกัญญาภัค ศรีนรา 223 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด