ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

เลือกกิจกรรม


ภาคเรียนที่ 2/2562 ลงทะเบียนรอบที่ 2. 26-29 ต.ค. 2562

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม เปิดรับเฉพาะ อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ สถานะ จำนวนลงทะเบียน เปิดรับ
1. 62201 เกษตรเพื่อการดำรงชีวิต 1 ม.1, ม.2, ม.3 นายวิทยา ผาเผา 423 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
2. 62202 เกษตรเพื่อการดำรงชีวิต 2 ม.1, ม.2, ม.3 นายนพดล ชูศิริวัฒนา 424 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
3. 62203 เย็บปักถักร้อย ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวกานดา หอมยี่สุ่น 525 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
4. 62204 อาหาร DIY ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวญาดา ไกรปะวี 521 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
5. 62205 พื้นฐานบัญชี 1 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวกมลวรรณ ถุงจันทร์ 526 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
6. 62206 ธุรกิจ Online ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวนุสรา ไชยนะรา 524 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
7. 62207 Computer Design 1 ม.1, ม.2, ม.3 นายดนัย บาดตาสาว 122 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
8. 62208 Computer Design 2 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวกนกวรรณ ศรีโนรส 126 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
9. 62209 Computer Design 3 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวอำภาพร เพ็ชรเย็น 321 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
10. 62210 Computer Design 4 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวนาฏนงค์ ญาติบรรทุง 121 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
11. 62211 นักสะสมน้อย ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวจินตรัตน์ เหง้าชมพู 254 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
12. 62212 บอร์ดสวยงาม ม.1, ม.2, ม.3 นางประคอง ม่วงศรี 255 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
13. 62213 คนอวดดวง ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวบุปผา แสงเนตร 234 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
14. 62214 จินตนาการสร้างสรรค์เรื่อง ม.1, ม.2, ม.3 ครูสถาพร เหมหงษ์ 231 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
15. 62215 สารจากภาษาไทย ม.1, ม.2, ม.3 ครูทัศณี ทะนันชัยกุล,ครูสุภาภรณ์ ทาศิริ 654 เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
16. 62216 Crossword ม.1, ม.2, ม.3 ครูศศิตา สมวัน 733 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
17. 62217 English Quiz ม.1, ม.2, ม.3 ครูเกศสินีย์ ศรีสายพงษ์ 721 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
18. 62218 Storytelling ม.1, ม.2, ม.3 ครูววราภรณ์ ศักดิ์รัตน์ 722 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
19. 62219 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.1, ม.2, ม.3 ครูสุชาดา รู้วงษ์ 723 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
20. 62220 Young Guide ม.1, ม.2, ม.3 ครูพีรญา แคนติ 731 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
21. 62221 โขน ม.1, ม.2, ม.3 นายนฤเบศ ดวงดูสัน 547 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
22. 62222 Art for life 2 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสุระพิณ บุญญฤทธิ์ 531 เปิดรับสมัคร Loading... 36   ดูรายละเอียด
23. 62223 Art for life 3 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาววัชรี โชคปีติกุล 531 เปิดรับสมัคร Loading... 36   ดูรายละเอียด
24. 62224 สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม 545 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
25. 62225 ดอกไม้จากธนบัตร ม.1, ม.2, ม.3 นายณัฐพงษ์ บ่อสะอาด 534 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
26. 62226 ฝึกการแต่งหน้า ม.1, ม.2, ม.3 นายฉัตรชัย พวงศรี 542 เปิดรับสมัคร Loading... 36   ดูรายละเอียด
27. 62227 วิถีนางรำ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวอโนชา เที่ยงพิมล 535 เปิดรับสมัคร Loading... 36   ดูรายละเอียด
28. 62228 ดนตรีไทย ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวธัชมัย ภัทรมานิต 549 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
29. 62229 Music ม.1, ม.2, ม.3 นายธนวุฒิ สุวรรณ 222 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
30. 62230 ฟุตซอล ม.1, ม.2, ม.3 ครูกิติพงศ์ มาศเหมาะ,ครูกิติ นรดีศรีอุทัย สนามเอนกประสงค์ เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
31. 62231 บาสเกตบอล ม.1, ม.2, ม.3 ครูอภินันท์,ครูนิรากุล สนามบาสเกตบอล เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
32. 62232 วอลเลย์บอล ม.1, ม.2, ม.3 ครูยุทธนา พิพรพงษ์,นายธีรพงศ์ พิรินพันธ์ สนามวอลเลย์บอล เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
33. 62233 How to live & Learn ม.1, ม.2, ม.3 ครูศรัญญา บุทธิจักร์ ห้องสมุด เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
34. 62234 มหัศจรรย์แห่งตัวเลข ม.1, ม.2, ม.3 นางกัญญาภัค ศรีนรา 223 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
35. 62235 Art for life 1 ม.1, ม.2, ม.3 นางลลิลรัตน์ สืบกระพัน 533 เปิดรับสมัคร Loading... 36   ดูรายละเอียด
36. 62236 พื้นฐานบัญชี 2 ม.1, ม.2, ม.3 นางวัชรี รัตนเหม 526 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
37. 62237 จักสานเพื่ออาชีพ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาววันเพ็ญ ศรีบูระเดช ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด