ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63106
ชื่อกิจกรรม
DIY รักษ์โลก
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวนพรัตน์ แก้วสุทะ
สถานที่
323
รายละเอียด
เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจในการนำสิ่งของที่เหลือใช้มาประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (35)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพฤหัสบดี   จำนวน 35 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 45118 เด็กหญิงนภสร เบ้ารัตน์ ม.2/1 2 ส.ค. 2563
2. 44492 เด็กหญิงวรรณษา เรืองเดช ม.3/4 2 ส.ค. 2563
3. 45791 เด็กหญิงหทัยชนก สัตยศักดิ์ ม.1/1 2 ส.ค. 2563
4. 45131 เด็กหญิงศุภัสรา ส้มเขียวหวาน ม.2/1 2 ส.ค. 2563
5. 44478 เด็กหญิงชนันภรณ์ ถาพรผาด ม.3/4 2 ส.ค. 2563
6. 45121 เด็กหญิงปริชญา เอี่ยมสอาด ม.2/1 2 ส.ค. 2563
7. 45117 เด็กหญิงณิชานันท์ ทองเดช ม.2/1 2 ส.ค. 2563
8. 45133 เด็กหญิงสุวรรณีย์ ลิ้มช่วยเจริญ ม.2/1 2 ส.ค. 2563
9. 45130 เด็กหญิงรุจิรา อิ้งเพ็ชร ม.2/1 2 ส.ค. 2563
10. 44495 เด็กหญิงอนัญญา ใจเอื้อ ม.3/4 2 ส.ค. 2563
11. 45124 เด็กหญิงปานระพี เจริญศรี ม.2/1 2 ส.ค. 2563
12. 45129 เด็กหญิงรมิดา มีสุข ม.2/1 2 ส.ค. 2563
13. 45110 เด็กหญิงจิดาภา ชนะการีย์ ม.2/1 2 ส.ค. 2563
14. 44494 เด็กหญิงสุชานันท์ จันยอย ม.3/4 2 ส.ค. 2563
15. 45777 เด็กหญิงปวีณ์ลดา มีบำรุง ม.1/1 2 ส.ค. 2563
16. 45132 เด็กหญิงสุรนันท์ ทองเจียว ม.2/1 2 ส.ค. 2563
17. 45106 เด็กชายสมชาย ใจดี ม.2/1 2 ส.ค. 2563
18. 45116 เด็กหญิงณัฐนารี ครุฑกำจร ม.2/1 2 ส.ค. 2563
19. 45096 เด็กชายเตชธรรม ตาดี ม.2/1 2 ส.ค. 2563
20. 45115 เด็กหญิงณัฐฐาพร มานะธำรง ม.2/1 2 ส.ค. 2563
21. 45114 เด็กหญิงณัชริณ พรมด้วง ม.2/1 2 ส.ค. 2563
22. 45113 เด็กหญิงชนัดดา หังสาจะระ ม.2/1 2 ส.ค. 2563
23. 44479 เด็กหญิงชนากานต์ สีสามชั้น ม.3/4 2 ส.ค. 2563
24. 45886 เด็กชายกฤติเมธ แสนสุข ม.1/4 2 ส.ค. 2563
25. 45885 เด็กชายกฤตชัย เชื้อสกุล ม.1/4 2 ส.ค. 2563
26. 45896 เด็กชายปรัชญา โปร่งเฉลยลาภ ม.1/4 2 ส.ค. 2563
27. 45208 เด็กหญิงภัสธารีย์ จำรัสเย็นทร ม.2/3 2 ส.ค. 2563
28. 45189 เด็กหญิงกฤษกมล นิลสุข ม.2/3 2 ส.ค. 2563
29. 45100 เด็กชายธรรมรัตน์ สำแดงเดช ม.2/1 2 ส.ค. 2563
30. 45245 เด็กหญิงภัทธิรา อุตรัตน์ ม.2/4 2 ส.ค. 2563
31. 46115 เด็กชายธนภัทร ฤทธิ์คำ ม.1/9 2 ส.ค. 2563
32. 45991 เด็กชายศุภกร พลอามาตย์ ม.1/6 2 ส.ค. 2563
33. 45538 เด็กชายธนกร เขียนดี ม.2/12 2 ส.ค. 2563
34. 46021 เด็กชายก้องภพ จันทวงษา ม.1/7 2 ส.ค. 2563
35. 46136 เด็กหญิงนันทนิกา เข้มข้น ม.1/9 2 ส.ค. 2563