ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63109
ชื่อกิจกรรม
เกษตรเพื่อการดำรงชีวิต 2
อาจารย์ผู้ดูแล
นายนพดล ชูศิริวัฒนา
สถานที่
423
รายละเอียด
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการทำงาน ด้านการเกษตรเพื่อการดำรงชีวิตมีทักษะกระบวนการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อการดำรงชีวิต โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกับทักษะการจัดการ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ในการฝึกปฏิบัติงาน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (30)

กลับ