ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63134
ชื่อกิจกรรม
How to live & Learn
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวศรัญญา บุทธิจักร์
สถานที่
ห้องสมุด
รายละเอียด
กิจกรรม How to ประดิษฐ์ของเล่นของใช้ใกล้ตัว ผสมบูรณาการการเรียน รู้เรื่องภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (35)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพฤหัสบดี   จำนวน 35 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 44609 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ แมดคำ ม.3/7 2 ส.ค. 2563
2. 45206 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปั้นโมด ม.2/3 2 ส.ค. 2563
3. 44594 เด็กหญิงกิรณา หาญเลิศฤทธิ์ ม.3/7 2 ส.ค. 2563
4. 45213 เด็กหญิงอรอุมา ศรีวงค์ชัย ม.2/3 2 ส.ค. 2563
5. 45212 เด็กหญิงสุกานดา สิงห์สาย ม.2/3 2 ส.ค. 2563
6. 45205 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ปิ่นอำพล ม.2/3 2 ส.ค. 2563
7. 45207 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงบุญ ม.2/3 2 ส.ค. 2563
8. 45970 เด็กหญิงสราศินีย์ ปรือปรัก ม.1/5 2 ส.ค. 2563
9. 45188 เด็กหญิงกนกวรรณ แวววับศรี ม.2/3 2 ส.ค. 2563
10. 45405 เด็กหญิงพิริยากร อยู่บำรุง ม.2/8 2 ส.ค. 2563
11. 45410 เด็กหญิงสรินทร์ดา โชคสีหะวัตร์ ม.2/8 2 ส.ค. 2563
12. 45210 เด็กหญิงวนิศวรรณ กิติวนารัตน์ ม.2/3 2 ส.ค. 2563
13. 45196 เด็กหญิงณัฐนรี อินดี ม.2/3 2 ส.ค. 2563
14. 45211 เด็กหญิงวาณิษา ประคองจิตร์ ม.2/3 2 ส.ค. 2563
15. 45193 เด็กหญิงจาณิตา เฮ่ประโคน ม.2/3 2 ส.ค. 2563
16. 45199 เด็กหญิงธัญพร บุญยา ม.2/3 2 ส.ค. 2563
17. 45288 เด็กหญิงมนัสนัน ธรรมสุวรรณ ม.2/5 2 ส.ค. 2563
18. 45281 เด็กหญิงประภัสสร สกุลเดช ม.2/5 2 ส.ค. 2563
19. 44758 เด็กหญิงชญาดา ทองอุทัย ม.3/11 2 ส.ค. 2563
20. 44768 เด็กหญิงเมษา เอี่ยมสำอางค์ ม.3/11 2 ส.ค. 2563
21. 45275 เด็กหญิงณัฐริกา โสมนัส ม.2/5 2 ส.ค. 2563
22. 45279 เด็กหญิงนันท์นภัส เกษมธีระสมบูรณ์ ม.2/5 2 ส.ค. 2563
23. 44649 เด็กหญิงสิญาพร ตันติเอื้อ ม.3/8 2 ส.ค. 2563
24. 44644 เด็กหญิงนุชนาถ กุคำพุทธ ม.3/8 2 ส.ค. 2563
25. 44639 เด็กหญิงกฤษฏาพร ศรีกะชา ม.3/8 2 ส.ค. 2563
26. 44645 เด็กหญิงพีรดา พุกเศรษฐี ม.3/8 2 ส.ค. 2563
27. 44589 เด็กชายวีรณัฐ เตียนมีผล ม.3/7 2 ส.ค. 2563
28. 46112 เด็กชายณัฐกร พิชาญะนนท์ ม.1/9 2 ส.ค. 2563
29. 44590 เด็กชายศุภณัฐ มีศรี ม.3/7 2 ส.ค. 2563
30. 44584 เด็กชายนิธินันท์ เล่าทรัพย์ ม.3/7 2 ส.ค. 2563
31. 44586 เด็กชายภูวเดช ปลอดชูแก้ว ม.3/7 2 ส.ค. 2563
32. 46128 เด็กชายสุรกฤช แสงสุวรรณ์ ม.1/9 2 ส.ค. 2563
33. 45859 เด็กชายสิรภัศฐ์ ธงชัย ม.1/3 2 ส.ค. 2563
34. 45840 เด็กชายกิตติพันธ์ สวัสดิ์พริ้ง ม.1/3 2 ส.ค. 2563
35. 46098 เด็กหญิงนวินดา พวงบุตร ม.1/8 2 ส.ค. 2563