ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
62214
ชื่อกิจกรรม
จินตนาการสร้างสรรค์เรื่อง
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสถาพร เหมหงษ์
สถานที่
231
รายละเอียด
นักเรียนศึกษาประเภทและวิธีการคัดลายมือจากใบความรู้ และชมตัวอย่างการคัดลายมือจากสื่อ- วีดิทัศน์ จากนั้นนักเรียนฝึกคัดลายมือตามแบบฝึกในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอหน้าชั้นเรียนและจัดป้ายนิเทศ
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี

กลับ