ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
62231
ชื่อกิจกรรม
บาสเกตบอล
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูอภินันท์,ครูนิรากุล
สถานที่
สนามบาสเกตบอล
รายละเอียด
ศึกษาเทคนิคการเล่นเป็นทีมตลอดจนกติกาการแข่งขันบาสเกตบอล การปฏิบัติทักษะกีฬาบาสเกตบอล การนำความรู้ทักษะต่างๆที่ปฏิบัติไปใช้เป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 70
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (70)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพฤหัสบดี   จำนวน 70 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 44459 เด็กชายชยณัฐ หาญฉวะ ม.2/6 26 ต.ค. 2562
2. 43612 เด็กหญิงวรรณษา สายวรณ์ ม.3/3 26 ต.ค. 2562
3. 44458 เด็กชายกิตติภพ ชมวงศ์ ม.2/6 26 ต.ค. 2562
4. 43618 เด็กหญิงสุพิชชา รุจิรวรรณคีรี ม.3/3 26 ต.ค. 2562
5. 44352 เด็กชายปัณณวิชญ์ ไชยมาตร์ ม.2/3 26 ต.ค. 2562
6. 43931 เด็กชายปัณณวิทย์ นามค่ำ ม.3/10 26 ต.ค. 2562
7. 43938 เด็กชายฤทธิพร ผึ่งผาย ม.3/10 26 ต.ค. 2562
8. 44345 เด็กชายธนกฤต จันทะอินทร์ ม.2/3 26 ต.ค. 2562
9. 44468 เด็กชายวสวัตติ์ ศรีชุม ม.2/6 26 ต.ค. 2562
10. 43683 เด็กชายอชิระ จุลลัง ม.3/5 26 ต.ค. 2562
11. 43791 เด็กชายวสุ งามเนตร ม.3/7 26 ต.ค. 2562
12. 43624 เด็กชายณัฐฐินันท์ สุปะเม ม.3/4 26 ต.ค. 2562
13. 43605 เด็กหญิงปภาสินี เจิมเกตุ ม.3/3 26 ต.ค. 2562
14. 43925 เด็กชายณฐดนย์ เล็กเริงสินธุ์ ม.3/10 26 ต.ค. 2562
15. 44419 เด็กชายเขตโสภณ อินอุตออน ม.2/5 26 ต.ค. 2562
16. 43942 เด็กชายสหัสวรรณ แป้นบางนา ม.3/10 26 ต.ค. 2562
17. 43929 เด็กชายธนกฤต ทองก้อน ม.3/10 26 ต.ค. 2562
18. 44349 เด็กชายธีร์วรา บัวจูม ม.2/3 26 ต.ค. 2562
19. 44456 เด็กชายกรณวรรณ พงษ์นัยรัตน์ ม.2/6 26 ต.ค. 2562
20. 43581 เด็กชายพัฒนากร สีดาแก้ว ม.3/3 26 ต.ค. 2562
21. 45193 เด็กหญิงจาณิตา เฮ่ประโคน ม.1/5 26 ต.ค. 2562
22. 43890 เด็กชายศักดิ์พงศ์ กั้วพิจิตร ม.3/9 26 ต.ค. 2562
23. 43672 เด็กชายกษิติ ทุดปอ ม.3/5 26 ต.ค. 2562
24. 43578 เด็กชายนิติภูมิ เชียงป้อง ม.3/3 26 ต.ค. 2562
25. 43924 เด็กชายฐิติพงษ์ บัวชื่น ม.3/10 26 ต.ค. 2562
26. 44356 เด็กชายภูริวัฒน์ ธนทรัพย์อนันต์ ม.2/3 26 ต.ค. 2562
27. 45416 เด็กชายณฐภัทร อัคควุฒิกุล ม.1/11 26 ต.ค. 2562
28. 43675 เด็กชายณัฐกิตติ์ ยะแสง ม.3/5 26 ต.ค. 2562
29. 43627 เด็กชายธเนศ สุนทร ม.3/4 26 ต.ค. 2562
30. 43639 เด็กชายสิทธิศักดิ์ เพิกแสง ม.3/4 26 ต.ค. 2562
31. 44753 เด็กชายสรรพวุฒิ แจ่มวิมล ม.2/13 26 ต.ค. 2562
32. 43674 เด็กชายคามิน วิริยะยนตรศิลป์ ม.3/5 26 ต.ค. 2562
33. 43824 เด็กชายณฐกร ราษฎร์มณี ม.3/8 26 ต.ค. 2562
34. 44420 เด็กชายจักรพงษ์ อินทโชติ ม.2/5 26 ต.ค. 2562
35. 45204 เด็กหญิงพิชชาพร พรมจารีย์ ม.1/5 26 ต.ค. 2562
36. 43830 เด็กชายธีรเดข ลิขิตธนพงศ์ ม.3/8 26 ต.ค. 2562
37. 44343 เด็กชายทนาพร ชิตนาภรณ์ ม.2/3 26 ต.ค. 2562
38. 45202 เด็กหญิงนับทอง สุกสุต ม.1/5 26 ต.ค. 2562
39. 44462 เด็กชายธนากร ฝ่าพิมาย ม.2/6 26 ต.ค. 2562
40. 43994 เด็กชายพิเชษฐไชญ กุมภันทอง ม.3/11 26 ต.ค. 2562
41. 43991 เด็กชายปฏิภาณ ทรัพย์เชี่ยวชาญ ม.3/11 26 ต.ค. 2562
42. 44699 เด็กชายฐิติศักดิ์ เมาะศรี ม.2/12 26 ต.ค. 2562
43. 43633 เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีวรษา ม.3/4 26 ต.ค. 2562
44. 43642 เด็กชายอาทิวราห์ ชิตนากร ม.3/4 26 ต.ค. 2562
45. 43626 เด็กชายธนบดี ฝางมาลา ม.3/4 26 ต.ค. 2562
46. 43678 เด็กชายธรรมสรณ์ จิรวรวงศ์ ม.3/5 26 ต.ค. 2562
47. 43673 เด็กชายกิตติภูมิ บุญบวรภัทร ม.3/5 26 ต.ค. 2562
48. 43976 เด็กชายจิรภัทร เมืองเรือง ม.3/11 26 ต.ค. 2562
49. 45252 เด็กหญิงหนึ่งธิดา จันทะพันธ์ ม.1/6 26 ต.ค. 2562
50. 45250 เด็กหญิงสุชาดา ขันป้อง ม.1/6 26 ต.ค. 2562
51. 43638 เด็กชายสิทธิพล พุทธประเสริฐสิน ม.3/4 26 ต.ค. 2562
52. 45196 เด็กหญิงณัฐนรี อินดี ม.1/5 26 ต.ค. 2562
53. 43977 เด็กชายจิราวัจน์ สิทธิธรรม ม.3/11 26 ต.ค. 2562
54. 43723 เด็กชายกฤษกร ก้อนศิลา ม.3/6 26 ต.ค. 2562
55. 45494 เด็กชายชนมภูมิ ยินดีฉาย ม.1/13 26 ต.ค. 2562
56. 44421 เด็กชายชยธร เตรณานนท์ ม.2/5 26 ต.ค. 2562
57. 45014 เด็กชายธเนศพลร์ ธันยชัยนันท์ ม.3/11 26 ต.ค. 2562
58. 45199 เด็กหญิงธัญพร บุญยา ม.1/5 26 ต.ค. 2562
59. 43602 เด็กหญิงนิติยา นุชน้อย ม.3/3 26 ต.ค. 2562
60. 44483 เด็กหญิงณิชาพัชร บุญญาพิทักษ์ ม.2/6 26 ต.ค. 2562
61. 43989 เด็กชายบูรพา แจ่มเจริญ ม.3/11 26 ต.ค. 2562
62. 43960 เด็กหญิงวรินดา สุราช ม.3/10 26 ต.ค. 2562
63. 44429 เด็กชายวีรภัทร แนบชิด ม.2/5 26 ต.ค. 2562
64. 43682 เด็กชายศุภชัย นวลคำป้อ ม.3/5 26 ต.ค. 2562
65. 44788 เด็กชายศุภฤกษ์ บุญสิงห์ ม.2/14 26 ต.ค. 2562
66. 44348 เด็กชายธีรพัฒน์ เลิศนันทรัชต์ ม.2/3 26 ต.ค. 2562
67. 45238 เด็กหญิงปลายฝน ขุมทอง ม.1/6 26 ต.ค. 2562
68. 43995 เด็กชายพิทยนันท์ ศิริปะกะ ม.3/11 26 ต.ค. 2562
69. 43610 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา ปัญญธนเวโรจน์ ม.3/3 26 ต.ค. 2562
70. 44344 เด็กชายทินกรณ์ พรวนกระโทก ม.2/3 26 ต.ค. 2562