ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
62237
ชื่อกิจกรรม
จักสานเพื่ออาชีพ
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาววันเพ็ญ ศรีบูระเดช
สถานที่
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายละเอียด
เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชนชาติไทย และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบต่อไป จึงดำเนินการจัดกิจกรรม "จักสานเพื่ออาชีพ" ขึ้นมา โดยเน้นให้นักเรียนได้รู้จักการจักสานตอกไม้ไผ่เป็นของใช้ต่างๆ เช่น ที่รองแก้วน้ำ ตะกร้า กระเช้าของขวัญ พัด เป็นต้น และสามารถสร้างเป็นอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 40
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (40)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพฤหัสบดี   จำนวน 40 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 45436 เด็กหญิงฑิฆัมพร เนียมแย้ม ม.1/11 26 ต.ค. 2562
2. 43685 เด็กชายอนุวัฒน์ วิศิษย์ศักดิ์วาสิน ม.3/5 26 ต.ค. 2562
3. 43710 เด็กหญิงรามเรศ ปัญญานี ม.3/5 26 ต.ค. 2562
4. 43687 เด็กหญิงกชนัช เซ็นพานิช ม.3/5 26 ต.ค. 2562
5. 45453 เด็กหญิงอภิรดา แตงอ่อน ม.1/11 26 ต.ค. 2562
6. 44605 เด็กหญิงปพิชญา ยูงหนู ม.2/9 26 ต.ค. 2562
7. 45516 เด็กหญิงฉัตรมุก จันทร์เพ็ญ ม.1/13 26 ต.ค. 2562
8. 45513 เด็กหญิงกนกอร สุขสมวงศ์ ม.1/13 26 ต.ค. 2562
9. 43656 เด็กหญิงปฏิญญา ปูทอง ม.3/4 26 ต.ค. 2562
10. 43668 เด็กหญิงสุชาดา ยะหัตตะ ม.3/4 26 ต.ค. 2562
11. 45452 เด็กหญิงสุรีรัตน์ พยุง ม.1/11 26 ต.ค. 2562
12. 44695 เด็กหญิงอภิญญา ทองโพธิ์แก้ว ม.2/11 26 ต.ค. 2562
13. 44684 เด็กหญิงปัณฑิตา ศรสิทธิ์ ม.2/11 26 ต.ค. 2562
14. 44609 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ แมดคำ ม.2/9 26 ต.ค. 2562
15. 44610 เด็กหญิงมุทิตา คะบุตร ม.2/9 26 ต.ค. 2562
16. 44594 เด็กหญิงกิรณา หาญเลิศฤทธิ์ ม.2/9 26 ต.ค. 2562
17. 45445 เด็กหญิงพิยะดา คงมีสุข ม.1/11 26 ต.ค. 2562
18. 45106 เด็กชายสมชาย ใจดี ม.1/3 26 ต.ค. 2562
19. 45226 เด็กชายรัฐภูมิ ธนาธิติวุฒิ ม.1/6 26 ต.ค. 2562
20. 45446 เด็กหญิงแพรวา หงส์ขุนทด ม.1/11 26 ต.ค. 2562
21. 45279 เด็กหญิงนันท์นภัส เกษมธีระสมบูรณ์ ม.1/7 26 ต.ค. 2562
22. 45275 เด็กหญิงณัฐริกา โสมนัส ม.1/7 26 ต.ค. 2562
23. 44654 เด็กหญิงอัสราภรณ์ สวัสดี ม.2/10 26 ต.ค. 2562
24. 45304 เด็กชายพชรพล อินจุ่น ม.1/8 26 ต.ค. 2562
25. 44603 เด็กหญิงนิศารัตน์ มะลิแย้ม ม.2/9 26 ต.ค. 2562
26. 44597 เด็กหญิงณัฐรดา ศรีวิริยานุรักษ์ ม.2/9 26 ต.ค. 2562
27. 44606 เด็กหญิงปิยมาศ นนทฤทธิ์ ม.2/9 26 ต.ค. 2562
28. 45156 เด็กหญิงชญาภา เพ็ญสุข ม.1/4 26 ต.ค. 2562
29. 45277 เด็กหญิงธัญญรัตน์ โสดา ม.1/7 27 ต.ค. 2562
30. 45278 เด็กหญิงนัทธมน ออฤดี ม.1/7 27 ต.ค. 2562
31. 45272 เด็กหญิงกฤติมา เจริญนาวี ม.1/7 27 ต.ค. 2562
32. 43582 เด็กชายศรัญญ์ ตรงดี ม.3/3 27 ต.ค. 2562
33. 45293 เด็กหญิงอรณิชา บัวแก้ว ม.1/7 27 ต.ค. 2562
34. 45271 เด็กหญิงกนกวรรณพร แสงพล ม.1/7 27 ต.ค. 2562
35. 45282 เด็กหญิงประภัสสร เกียรติมหายืนยง ม.1/7 27 ต.ค. 2562
36. 45283 เด็กหญิงปวีณ์สุดา นิ่มเจริญ ม.1/7 27 ต.ค. 2562
37. 44427 เด็กชายบูรพา ปานสายลม ม.2/5 27 ต.ค. 2562
38. 45308 เด็กชายภาณุวิชญ์ มัทกิจ ม.1/8 29 ต.ค. 2562
39. 45312 เด็กชายวิชาวัฒน์ ราชสุวรรณ ม.1/8 29 ต.ค. 2562
40. 45294 เด็กชายกิตติศักดิ์ แดงกุล ม.1/8 29 ต.ค. 2562